بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر یک مطلب

 

شماره حساب کمک های مردمی

 

نام بانک: تجارت شعبه دانشگاه گیلان

به نام: کمکهای مردمی دانشگاه گیلان

شماره حساب: 881553643