بستن
FA EN AR RU FR

اهدای یک قطعه زمین توسط عضو هیئت علمی به دانشگاه گیلان

اهدای یک قطعه زمین توسط عضو هیئت علمی به دانشگاه گیلان


اهدای یک قطعه زمین توسط عضو هیئت علمی به دانشگاه گیلان

7

اهدای یک قطعه زمین توسط عضو هیئت علمی به دانشگاه گیلان یک عضو محترم هیئت علمی دانشگاه گیلان، که تمایل ندارند نامشان ذکر شود؛ قطعه زمین مسکونی خود واقع در شهر رشت را به منظور مشارکت در امر مقدس ترویج علم و دانش، به دانشگاه گیلان اهدا نمودند. مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه گیلان، ضمن اعلام مراتب سپاس از این خیر و ارجمند، برایشان سلامتی و توفیق روزافزون از درگاه باریتعالی آرزومند است.