بستن
FA EN AR RU FR CHI

به همت خیرین دانشگاه 1500 اصله نهال در دانشگاه گیلان غرس شد

به همت خیرین دانشگاه 1500 اصله نهال در دانشگاه گیلان غرس شد


به همت خیرین دانشگاه 1500 اصله نهال در دانشگاه گیلان غرس شد

 

1500 اصله نهال با هزینه خیرین نیک اندیش دانشگاه در مجتمع دانشگاه گیلان غرس شد.