بسمه تعالی

اساسنامه
سازمان مردم
نهاد بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

مجمع عمومی / امنا

 
 

 

فصل اول - کلیات و اهداف :

مادۀ 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه  بنیاد خیرین دانشگاه گیلان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "بنیاد" نامیده می‌شود.

مادۀ 2

نوع فعالیت: فعالیتهای بنیاد، عام‌المنفعه، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است و در موضوع فرهنگی و اجتماعی، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

مادۀ 3

محدودۀ فعالیت بنیاد : در سطح استان است.

مادۀ 4

محل فعالیت : مرکز اصلی بنیاد در استان گیلان، شهرستان رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، سازمان مرکزی به کد پستی 84475 41447  واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه، برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور، شعبه یا دفتر نمایندگی، ایجاد نماید.

مادۀ 5

تابعیت : بنیاد، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیۀ اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

مادۀ 6

مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود  می باشد.

مادۀ 7

دارایی: دارایی اولیۀ بنیاد، اعم از منقول و غیرمنقول، مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال است که از سوی هیأت مؤسس، پرداخت شده و در اختیار مرکز قرار گرفته است.

مادۀ 8

هیأت مؤسس : هیأت مؤسس موسسه، اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل، اقدام نموده‌ و بعد از تأسیس، با عنوان هیأت مؤسس، مسؤولیتی نخواهند داشت.

مادۀ 9

اهداف موسسه عبارتند از:

 الف : کلیات :

1. بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی نیکوکاران، نیک اندیشان و خیّرین استان در جهت تقویت و گسترش زیرساخت‌های آموزش عالی استان با فراهم‌آوردن زمینههای تأمین امکانات لازم به منظور تعالی‌بخشیدن به رشد و شکوفایی دانش در استان.


ب : روش اجرای اهداف :

1. جذب و تشویق نیکوکاران داوطلب برای سرمایهگذاری در آموزش عالی.
2. اجرای پروژه
های مرتبط با اهداف بنیاد با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی.
3. برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها در راستای اهداف بنیاد.
4. فراهم‌آوردن زمینۀ ایجاد تعامل و همراهی با مجامع خیریۀ مشابه داخل و خارج از کشور در جهت نیل به اهداف بنیاد.

مادۀ 10

چنانچه فعالیتهای بنیاد، نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاههای دولتی باشد، بنیاد موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

مادۀ 11

عضویت در بنیاد بر دو نوع است :

1. مجمع عمومی/ امنا: ضمن پرداخت حق عضویت، عضو اصلی بنیاد محسوب می‌گردند و دارای حق رأی در مجامع عمومی هستند.

2. اعضای افتخاری: با ارائۀ خدمات داوطلبانه صرفاً از اعضای داوطلب بنیاد محسوب می‌گردند ولی حق رأی در مجامع عمومی را ندارند.

تبصره: اعضای افتخاری واجد شرایط، در صورت احراز شرایطی که در آیین نامۀ داخلی بنیاد تعیین می‌گردد می‌توانند با رأی به عنوان اعضای اصلی بنیاد درآیند.

مادۀ 12

شرایط عضویت:

  1. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
  2. نداشتن ممنوعیت قانونی از فعالیت‌های اجتماعی.
  3. پرداخت حق عضویت.
  4. حداقل سن 18 سال تمام.

 

فصل دوم : ساختار

مادۀ13

ارکان بنیاد عبارتند از :

 1. هیات مؤسس 2. مجمع عمومی/ امنا  3. هیأت مدیره 4. مدیر عامل 5. بازرسان.

مادۀ 14

مجمع عمومی مؤسس، همان هیأت مؤسس بوده و وظایف زیر را دارا است:

1. انجام اقدامات اولیه برای تأسیس بنیاد.

2. تهیۀ طرح اساسنامه و تصویب آن.

3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان موسسه.

تبصرۀ 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس، در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم احراز حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک‌سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصرۀ 2:  تصمیمات مجمع عمومی مؤسس، با اکثریت دوسوم آراءِ حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

مادۀ 15

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی، متشکل از کلیۀ اعضا بوده و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تبصرۀ 1: کلیۀ اعضای بنیاد اعم از مؤسسان، اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسه را به نفع خود و وابستگان طبقات 1 و 2 خود را ندارند.  

تبصرۀ 2 :  کلیۀ اعضای بنیاد اعم از مؤسسان، اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، حق انجام هیچگونه معامله با مؤسسه را ندارند، مگر در شرایط مساوی و قانونی با سایرین واجد شرایط، که در جهت حفظ منافع اهداف عام‌المنفعۀ مؤسسه باشد.

تبصرۀ 3: مبالغی که به صورت امانت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسه پرداخت می‌گردد، از موضوع تبصرۀ 1 و 2 مادۀ 15 مستثنی و خارج است.

فصل دوم: ساختار

مادۀ 16

مجمع عمومی عادی سالانه و در اسفند ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت مییابد و در صورت عدم احراز اکثریت، در بار دوم، با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد داشت.

تبصرۀ 1: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی، نصف بعلاوه یک آرای حاضران در جلسه رسمیِ مجمع است، مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسۀ دوم به فاصلۀ حداقل 10 (ده) روز تشکیل می‌شود و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصرۀ 2 : مجمع عمومی عادی، ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرسان یا به درخواست یک‌پنجم اعضاء و  یا در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل گردد.

تبصرۀ 3 : دعوت برای مجمع عمومی عادی، از طریق درج آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار، حداقل 10 روز و حداکثر 40  روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی) صورت می‌پذیرد.
تبصرۀ 4 :  روزنامۀ کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بنیاد، روزنامۀ گیلان امروز  می‌باشد.

 

مادۀ 17

وظایف مجمع عمومی عادی :
1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی‌البدل).
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
3- تعیین خط‌مشی کلی.
4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره.
5-  تصویب ترازنامه و بودجۀ بنیاد.
6- تعیین روزنامۀ کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها.
7- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
8- تعیین حق عضویت.
9- تصویب انتشار نشریه.

مادۀ 18

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق‌العادۀ بنیاد با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس.
2- با درخواست یک‌پنجم اعضا در صورتی که هیأت
مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی، عمل ننماید.
تبصرۀ 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک‌سوم اعضا که حق رأی دارند، تشکیل می‌گردد.
تبصرۀ 2:
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دوسوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

مادۀ 19

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده :
1- تصویب تغییرات اساسنامه.
2- بررسی تصویب یا رد انحلال بنیاد.
3- تغییر در میزان سرمایه.
4- هرگونه تغییر در ماهیت بنیاد.

مادۀ 20

جلسات مجامع عمومی، توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود .
تبصرۀ 1: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد .
تبصرۀ 2: رئیس هیأت مدیره‌، رئیس هیۀت رئیسۀ مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

تبصرۀ 3 : مجامع عمومی عادی، عادی فوق‌العاده و فوق‌العاده، با نظارت وزارت کشور برگزار می‌شود.

مادۀ 21

هیأت مدیره :
بنیاد دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از  5 نفر عضو اصلی و  2 نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
تبصرۀ 1: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود .
تبصرۀ 2: شرکت اعضای هیأت مدیره، در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3  جلسۀ متوالی یا  5 جلسۀ متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصرۀ 3: دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل 7  روز قبل از تشکیل جلسه و به صورت کتبی انجام پذیرد.

مادۀ 22

در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بهجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرسان، به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، انتخابات مجدّد مجمع عمومی، حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق‌العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا، برگزار خواهد  شد.

مادۀ 23

هیأت مدیره، علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس، تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد .
تبصره : نحوۀ تشکیل جلسه فوق‌العاده، به موجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

مادۀ 24

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین‌نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی/ امنا خواهد رسید، مشخص می‌نماید.
تبصرۀ 1: هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت‌ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند.
تبصرۀ 2: مدیر عامل نمی‌تواند در عین حال رئیس
هیأت مدیره باشد.
تبصرۀ 3:  هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند .
تبصرۀ 4: هیأت مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

مادۀ 25

هیأت مدیره برای  بار اول به مدت 2 سال انتخاب خواهد شد و  برای دوره‌های بعدی، برای مدت 4 سال خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره، برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

مادۀ 26

هیأت مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح  زیر است :
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها با انجام تشریفات قانونی، پی‌گیری امور قضائی، اداری و ثبتی در کلیۀ مراحل قانونی، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنها، حل و فصل دعاوی از طریق ساز (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده است. به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد، پس از تصویب مجمع به نام  بنیاد انجام دهد .همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی/ امنا به منظور انتخابات هیأت مدیرۀ جدید دعوت نماید . هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار بنیاد، باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تأئید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40  روز قبل از پایان تصدی خود، نتیجۀ انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
تبصرۀ 1: جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی/ امنا است، هیأت مدیره کلیۀ اختیارات لازم برای ادارۀ امور، مشروط به رعایت حدود، اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .
تبصرۀ 2: هیأت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری بنیاد تا مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

مادۀ 27

بنیاد، دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل است که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان، بلامانع است.

مادۀ 28

اشخاص زیر نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :
1- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.
2- مدیران و مدیر عامل بنیاد.
3- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجۀ سوم از طبقۀ اول و دوم.
4- همسر اشخاص مذکور در بند 2.

مادۀ 29

وظایف بازرسان :
1- بررسی کلیۀ اسناد و اوراق مالی و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی .
2- مطالعۀ گزارش سالانۀ هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیۀ گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
3- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
4- اظهار نظر کتبی دربارۀ صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.
5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهدۀ بازرس قرار داده است.
تبصره : بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

مادۀ 30

بازرس می‌تواند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم، تقاضای تشکیل جلسۀ فوق‌العاده مجمع عمومی را بنماید.

مادۀ 31

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

مادۀ 32

مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی هیأت مدیره است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نمایندۀ قانونی بنیاد محسوب شده و حق امضا دارد.
تبصرۀ1 : عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصرۀ 2 : دورۀ تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع است. مدیرعامل، در صورت انقضای مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد .
تبصرۀ 3: کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مرکز معتبر خواهد بود.

مادۀ 33

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای زیر می‌باشد :
1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره.
3- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر قانونی بنیاد.
4- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.
5- ارائۀ پیشنهادهای لازم در زمینۀ گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای بنیاد به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.
6- تهیۀ پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط‌مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
7- تهیۀ پیش‌نویس آئین نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره.
8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی‌ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی.
9- پیشنهاد برگزاری جلسۀ مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر دلایل موجه برای تصویب به هیأت مدیره.
10- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

مادۀ 34

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیلۀ هیأت مدیره تعیین می‌شود .
در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد، بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

مادۀ 35

بودجۀ بنیاد از طریق زیر تأمین می‌شود :
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع ، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.
ت) حق عضویت در بنیاد.

مادۀ 36

هیأت مدیره مکلف است درآمد و هزینه‌ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید، چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد، درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید، بنیاد موظف به ارائۀ آن است.
تبصرۀ 1: هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک‌های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف بنیاد نماید و وجوه مازاد بر هزینه‌ها را در همان حساب نگهداری کند.
تبصرۀ 2: سال مالی بنیاد، منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناءِ سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود و کلیۀ مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی بنیاد نگهداری می‌شود.
تبصرۀ 3: مکاتبات رسمی بنیاد با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد.
تبصرۀ 4 : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذی‌ربط خواهد رسید .

مادۀ 37

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکنندۀ پروانۀ فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجۀ آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

مادۀ 38

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شمارۀ تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد را به مرجع صادرکنندۀ پروانۀ فعالیت، اعلام نماید .

مادۀ 39

بنیاد، دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه‌شده را به مرجع صادرکنندۀ پروانۀ فعالیت، ارسال نماید.
تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤولیت قانونی دارد.

مادۀ 40

انحلال :

در صورت انحلال بنیاد، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیۀ بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول، دارایی بنیاد را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکنندۀ پروانۀ فعالیت ارائه نماید .
تبصرۀ 1: مجمع عمومی فوق‌العادۀ بنیاد موظف است دارایی بنیاد را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.
تبصرۀ 2 : تصفیۀ امور مربوط به بنیاد بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصرۀ 3 : هیأت تصفیه از بین خود، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید .
تبصرۀ 4 : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

مادۀ 41

به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است براساس آئین‌نامۀ ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مفاد قانون تجارت عمل خواهد شد.

مادۀ 42

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 42 ماده و 37 تبصره در نشست مورخ 22 / 08 / 1395 مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید .

 
 

محل امضای اعضای هیأت مؤسس

 
   
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل امضا

 

داود احمدی دستجردی

 
 

احمد رضی

 
 

کیهان هاشمنیا

 
 

حمید کامرانزاده

 
 

حسین محمدی

 
  1.  

حجت شعبانپور

 

  1.  

محمدکاظم یوسفپور

 

  1.  

حسین آقا بابایی

 

  1.  

مسعود اصفهانی

 

  1.  

هادی قلیزاده