منوی پیمایش

بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

ساختار بنیاد خیّرین دانشگاه گیلان، بر مبنای مادۀ 13 اساسنامه به شرح زیر است:

ارکان بنیاد عبارتند از :

 1. هیات مؤسس 2. مجمع عمومی/ امنا  3. هیأت مدیره 4. مدیر عامل 5. بازرسان.

***

اعضای هیئت مؤسس :                                                                                                                                  

1- احمد رضی رشت آبادی          2- داود احمدی دستجردی             3-کیهان هاشم­نیا          4- محمدکاظم یوسف­پور حشکوایی       5- حسین محمدی خسمخی     6- حجت شعبانپور کلشتری        7- حمید کامران­زاده فومنی        8- حسین آقا بابایی             9- مسعود اصفهانی               10- هادی قلیزاده جوریابی

***

 

2. مجمع عمومی/ امنا  :

* مجمع عمومی مؤسسین بنیاد خیرین دانشگاه گیلان ساعت 17 مورخ 16/03/1395 باحضور کلیه اعضای حاضر درمحل قانونی بنیاد تشکیل شد. در این جلسه پس از شور نسبت به انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان اقدام گردید و در نتیجه آقایان: داود احمدی دستجردی ، کیهان هاشم­نیا، حسین محمدی خسمخی، حمید کامران­زاده فومنی، احمد رضی رشت آبادی  به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره  و  آقایان: محمدکاظم یوسف­پور حشکوایی  به عنوان عضوعلی البدل اول هیأت مدیره و مسعود اصفهانی  به عنوان علی البدل دوم هیئت مدیره انتخاب شدند.

* مجمع عمومی هیأت امنا بنیاد خیرین دانشگاه گیلان ساعت 17 روز سه‌شنبه  مورخ  08/05/1398  باحضور کلیه اعضای حاضر درمحل قانونی بنیاد تشکیل شد. در این جلسه پس از شور نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با معرفی اعضای جدید بنیاد خیرین دانشگاه با استناد به مفاد ماده یازده (11) اساسنامه این بنیاد و رای‌گیری درباره انتخاب اعضای هیأت مدیره (با توجه به پایان دوره 2 ساله فعالیت اعضای پیشین در تاریخ 15/01/1398) انجام شد و ضمن گرامیداشت یاد و نام عضو درگذشته بنیاد زنده یاد حمید کامران­زاده فومنی، مصوب شد که علاوه بر اعضای قبلی، آقایان مهندس محمدرضا ابریشمچیان، مهندس کریم نوید، مهندس غلامحسن قطب زاده و حاج محرمعلی عاشوری به عنوان اعضای جدید هیأت امنای بنیاد معرفی شوند.

***

3. هیأت مدیره :

بر طبق مصوبات مجمع عمومی هیأت امنای بنیاد خیرین دانشگاه گیلان که ساعت 17 روز سه‌شنبه  مورخ  08/05/1398  باحضور کلیه اعضای حاضر درمحل قانونی بنیاد تشکیل شد، پس از شور نسبت به انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان اقدام گردید و در نتیجه آقایان:

  1. داود احمدی دستجردی  به سمت رئیس هیئت مدیره.              
  2. کیهان هاشم­نیا  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.                                                           
  3. حسین محمدی خسمخی  به سمت خزانه دار.
  4. آقای مهندس کریم نوید طالمی  به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره.                                                                                                                       
  5. احمد رضی رشت آبادی  به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره  .                                                      
  6. محمدکاظم یوسف­پور حشکوایی  به عنوان عضوعلی البدل اول هیأت مدیره .                                         
  7. مسعود اصفهانی  به عنوان علی البدل دوم هیئت مدیره .

انتخاب شدند.

***

4. مدیر عامل:

بر طبق مصوبات  جلسه هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه گیلان که ساعت 18 روز سه‌شنبه  مورخ  08/05/1398  باحضور کلیه اعضای حاضر درمحل قانونی بنیاد تشکیل شد، پس از شور آقای:

 هادی قلیزاده جوریابی به عنوان مدیر عامل

  انتخاب شدند.

***

5. بازرسان:

بر طبق مصوبات مجمع عمومی هیأت امنای بنیاد خیرین دانشگاه گیلان که ساعت 17 روز سه‌شنبه  مورخ  08/05/1398  باحضور کلیه اعضای حاضر درمحل قانونی بنیاد تشکیل شد، پس از شور، آقایان:

حسین آقا بابایی  به عنوان بازرس اصلی

 و

حجت شعبانپور کلشتری  به عنوان بازرس علی البدل

 انتخاب شدند.

***